REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PORTAL POLAND IS HERE

 

§1
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Firma Prime Solutions z siedzibą w Warszawie jest właścicielem Portalu Poland is Here.
 2. Działalność Portalu Poland is Here polega na odpłatnym zamieszczaniu prezentacji polskich Obiektów turystycznych na Portalu i udostępnianiu ich w sieci internetowej.
 3. Prezentacje Obiektów turystycznych pochodzą tylko i wyłącznie od samych obiektów, a nie od pośredników.
 4. Z usługi Portalu mogą korzystać osoby fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne.
 5. Przestrzeganie regulaminu obowiązuje zarówno Portal jak i Zleceniodawcę, a nieznajomość regulaminu nie uprawnia do wnoszenia reklamacji.
 6. Prime Solutions może dokonać zmiany regulaminu, jednakże uprzednio zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie na łamach Portalu. Jeśli Użytkownik nie zgłosi uwag, co do treści zmian w terminie do 14dni, nowy regulamin uznaje się za obowiązujący.

§2
DEFINICJE

 1. Prime SMP – operator Portalu Poland is Here, Prime Solutions z siedzibą w Warszawie; NIP 222-054-16-09
 2. Portal – serwis PolandisHere.com
 3. Użytkownik – osoba korzystająca z Portalu i umieszczająca na nim prezentację własnego Obiektu turystycznego
 4. Obiekt turystyczny – każda działalność turystyczna lub powiązana z turystyką, polegająca na oferowaniu noclegów lub innych usług dla osób trzecich, znajdująca się na terenie Polski.
 5. Usługa – określone działanie Portalu na rzecz Użytkownika
 6. Pakiet – usługa określona w cenniku Portalu
 7. Kategoria – jednostka prezentacji Obiektu na Portalu. Lista kategorii: święta i sylwester, agroturystyka, bliżej natury, golf, konno, kulinarnie, na kajakach , na rowerach, polowanie, camping/caravaning, w mieście,wędkarstwo, wellness, dla biznesu, żeglarstwo, sporty zimowe, z dziećmi, urbex.

§3
OPIS USŁUGI

 1. Portal będzie funkcjonował w j.polskim, angielskim oraz niemieckim. Pozostałe wersje językowe zostaną uruchomione w późniejszym terminie.
 2. Warunkiem prezentacji Obiektu turystycznego na obcojęzycznych podstronach Portalu jest możliwość obsługi Klientów, w co najmniej jednym języku obcym.
 3. Obiekty, które posiadają tylko polską wersję strony, ale gwarantują obsługuję w j.obcym, będą wyświetlane na obcojęzycznych podstronach jedynie wtedy, gdy podczas rejestracji wypełnią pole obcojęzycznego wpisu na Poland is Here.
 4. Usługa prezentacji Obiektu turystycznego zakupiona w Portalu obejmuje:
  1. Opis tekstowy Obiektu w kilku językach wraz z ze specyfiką oferowanych usług 
  2. Dane teleadresowe Obiektu
  3. Link do strony internetowej Obiektu
  4. Galerię zdjęć Obiektu
  5. Mapę Polski z lokalizacją Obiektu
  6. Możliwość prezentacji Obiektu w kilku kategoriach jednocześnie (w zależności od oferty Obiektu)
  7. Bezpłatną prezentację listy: parków narodowych, ciekawych miejsc oraz festiwali/wydarzeń wraz z kalendarzem zlokalizowanych w pobliżu Obiektu, również w wersjach językowych.
  8. Możliwości wyszukiwania Obiektu przez określone parametry.
  9. Wyróżnienie graficzne Obiektu, zgodnie z zakupionym Pakietem
 5. Obiektom, które nie posiadają strony w j. obcym, a mimo to mają możliwość obsługi Klientów w obcym języku, Portal oferuje tłumaczenie strony internetowej.

§4
ZAMÓWIENIE USŁUGI

 1. Rejestracja prezentacji obiektu w Portalu możliwa jest po wypełnieniu przez Użytkownika formularza zgłoszenia znajdującego się na stronie na stronie www.polandishere.pl, w zakładce "Dodaj Obiekt".
 2. W ciągu 24h do otrzymania zgłoszenia, Portal prześle Użytkownikowi Fakturę VAT drogą elektroniczną.
 3. Prezentacja Obiektu Użytkownika pojawi się na Portalu w czasie nie dłuższym niż 48h od zaksięgowania wpłaty na konto Portalu. Zanim usługa zostanie uruchomiona Portal zastrzega sobie prawo do zweryfikowania prawdziwości i legalności danych umieszczonych w prezentacji Obiektu.
 4. W przypadku wątpliwości, co do ww danych, Portal zastrzega sobie prawo odmowy uruchomienia usługi lub zawieszenia uruchomienia do czasu wyjaśnienia kwestii.
 5. Prezentacja Obiektu jest aktywna przez okres, na jaki została wykupiona.
 6. Użytkownik może dokonywać zmian w swojej prezentacji Obiektu poprzez kontakt z Portalem pod adresem email office@polandishere.com. Zmiany będą nanoszone w ciągu 12h od zgłoszenia.
 7. Portal zastrzega sobie prawo do nieumieszczania prezentacji, które są niekompletne lub nieprawdziwe.
 8. Korzystanie z usług Portalu Poland is Here oznacza zapoznanie się z Regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem do przestrzegania zasad Regulaminu.

§5
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość danych i treści zawartych w prezentacji Obiektu. W przypadku wątpliwości dotyczących prawdziwości danych Portal zastrzega sobie prawo do kontaktu i ich zweryfikowania za pomocą zgodnych z prawem środków.
 2. Zamieszczając prezentację Obiektu, w wersjach językowych na stronach Portalu, Użytkownik oświadcza, iż jest w stanie zapewnić obsługę w Obiekcie, w co najmniej jednym języku obcym.
 3. Użytkownik umieszczając na Portalu zdjęcia i teksty oświadcza tym samym, iż jest ich autorem lub posiada stosowną zgodę na ich publikację. Portal zastrzega sobie prawo do zażądania przedstawienia dowodu uzyskania takiej zgody.
 4. Po akceptacji regulaminu Użytkownik jest uprawniony do wypełnienia formularza zgłoszenia Obiektu udostępnionego tutaj.
 5. Portal nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Użytkownika praw autorskich osób trzecich. Wszelkie roszczenia w tej kwestii zgłoszone do Portalu, zobowiązują Użytkownika do przejęcia odpowiedzialności i poniesienia wszelkich ewentualnych kosztów, jakie poniósł Portal.
 6. Prezentacja Obiektu zamieszczona w Portalu nie może zawierać odnośników do stron prowadzących podobną działalność jak Portal. W przeciwnym wypadku takie dane zostaną usunięte z prezentacji Obiektu przez Portal.
 7. Zabronione jest zamieszczanie w prezentacji Obiektu treści i zdjęć niezgodnych z prawem, pornograficznych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne lub naruszających prawa innych osób.
 8. Użytkownik ma prawo korzystać ze wszystkich usług oferowanych przez Portal.
 9. Użytkownik powinien pisemnie, mailem na adres office@polandishere.com poinformować Portal o chęci przedłużenia / nieprzedłużenia zakupionej usługi bądź rezygnacji najpóźniej na 14dni przed upływem okresu, na który dana usługa została zamówiona. W przypadku braku informacji prezentacja Obiektu zostanie usunięta z Portalu w ciągu, 12h od momentu upływu terminu, na jaki usługa została zakupiona.

§6
PRAWA I OBOWIĄZKI PORTALU

 1. Portal oświadcza, iż prezentacja Obiektu turystycznego będzie znajdowała się pod adresem www.polandishere.pl oraz stosownych podstronach w wersjach językowych.
 2. Portal zobowiązuje się do świadczenia zakupionej usługi w sposób ciągły przez okres, na jaki została wykupiona i w zakresie, jaki został określony w §3 pkt.2.
 3. Portal zobowiązuje się do aktywacji prezentacji Obiektu na stronie w 48h od momentu zaksięgowania wpłaty za usługę na konto Portalu.
 4. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści komentarzy osób trzecich zamieszczone przy Obiekcie.
 5. Portal zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości i legalności danych (zdjęć i tekstów) zawartych w prezentacji Obiektu, jak również weryfikacji możliwości obsługi Klienta, w języku obcym.
 6. Portal zastrzega sobie prawo do zmian treści i wyglądu oraz funkcjonalności strony bez konieczności uprzedniego informowania Użytkownika.
 7. Portal zastrzega sobie prawo do edycji/ korekty treści wpisów Obiektu bez zmian merytorycznych.
 8. Portal nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość treści, uaktualnienia ani funkcjonalności stron www Obiektu zamieszczonych przez Użytkownika.
 9. Portal nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w prezentacji Obiektu poczynione przez osoby trzecie bez wiedzy użytkownika lub z za jego zgodą.
 10. Portal nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu spowodowane czynnikami niezależnymi od Portalu, takimi jak: działania sił wyższych (powódź, huragan itp.), niewłaściwego działania Użytkownika itp.

§7
ROZLICZENIA FINANSOWE

 1. Od dnia 1.02.2014 Prezentacja Obiektu na Portalu jest płatna, zgodnie z cennikiem usług znajdującym się na stronie www.polandishere.pl.
 2. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć współpracę z Portalem, akceptując jednocześnie brak zwrotu opłaty wniesionej za usługę. Konieczne jest poinformowanie Portalu o tym fakcie drogą mailową na adres rejestracja@polandishere.com.
 3. Użytkownik może, w każdej chwili, w okresie trwania wykupionej usługi, zmienić jej zakres na Pakiet o wyższej wartości dokonując stosownej opłaty zgodnej z cennikiem. Nie ma możliwości zmiany Pakietu na ten o niższej wartości.
 4. Portal zobowiązuje się nie zmieniać cen na usługę dla Użytkownika w czasie trwania okresu umowy.
 5. Portal będzie informował Użytkownika o zmianach w cenniku najpóźniej na 1 miesiąc przed wprowadzeniem w życie nowych cen. Nowe ceny będą zobowiązywały Użytkownika przy przedłużaniu umowy lub podpisaniu nowej.

§8
REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w dowolnym czasie działania okresu umowy.
 2. Reklamacje wynikające z nieznajomości regulaminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje Użytkownika dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Portal powinny być przesłane na adres office@polandishere.com.
 4. Portal jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 7 dni od daty jej otrzymania.

§9
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Portal zobowiązuje się do nieprzekazywania danych Użytkowników osobom trzecim z wyjątkiem danych zawartych na stronie wpisu Obiektu.
 2. Użytkownik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia do celów służących Portalowi do świadczenia usług, wystawiania dokumentów księgowych oraz informowania o zmianach cennika, nowościach i innych ważnych wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem Portalu.
 3. Użytkownik oświadcza, iż jest świadomy prawa do wglądu i poprawiania własnych danych osobowych.
 4. Użytkownik wypełniając formularz zgłoszenia może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej informacji reklamowych handlowych dotyczących usług świadczonych przez PrimeSMP. Zgoda wyrażana jest poprzez zaznaczenie właściwego pola wyboru na formularzu zgłoszenia.
 5. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę. Aby tego dokonać powinien poinformować o tym fakcie Portal na adres email office@polandishere.com.

§10
PRAWA AUTORSKIE

 1. Portal oświadcza, iż wszystkie informacje na nim zawarte, w tym treści, opisy, mapy, obrazy (poza elementami w prezentacji Obiektów) są własnością Portalu (chyba, że oznaczono inaczej) i są chronione prawem autorskim. Informacje te nie mogą być rozpowszechniane, kopiowane lub modyfikowane w żadnej części bez pisemnej zgody Portalu.
 2. Slogany, logo oraz znaki towarowe i nazwy handlowe są znakami Portalu, a wszystkie inne znaki towarowe, nazwy i loga są własnością poszczególnych Użytkowników i nie mogą być kopiowane bez uprzedniej zgody właścicieli.

§11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Tweet Us!